Schützenkönige der Bruderschaft

1863/64

1864/65

1865/66

1866/67

1867/68

1868/69

1869/70

1870/71

1871/72

1872/73

1873/74

1874/75

1875/76

1876/77

1877/78

1878/79

1879/80

1880/81

1881/82

1882/83

1883/84

1884/85

1885/86

1886/87

1887/88

1888/89

1889/90

1890/91

1891/92

1892/93

1893/94

1894/95

1895/96

1896/97

1897/98

1898/99

1899/00

1900/01

1901/02

1902/03

1903/04

1904/05

1905/06

1906/07

1907/08

1908/09

1909/10

1910/11

1911/12

1912/13

1913/14

1914/15

1915/16

1916/17

1917/18

1918/19

1919/20

1920/21

1921/22

1922/23

1923/24

1924/25

1925/26

1926/27

1927/28

1928/29

1929/30

1930/31

1931/32

1932/33

1933/34

1934/35

1935/36

1936/37

1937/38

1938/39

1939/40

1940/41

1941/42

1942/43

1943/44

1944/45

1945/46

1946/47

1947/48

1948/49

1949/50

1950/51

1951/52

1952/53

1953/54

1954/55

1955/56

1956/57

1957/58

1958/59

1959/60

1960/61

1961/62

1962/63

1963/64

1964/65

1965/66

1966/67

1967/68

1968/69

1969/70

1970/71

1971/72

1972/73

1973/74

1974/75

1975/76

1976/77

1977/78

1978/79

1879/80

1980/81

1981/82

1982/83

1983/84

1984/85

1985/86

1986/87

1987/88

1988/89

1989/90

1990/91

1991/92

1992/93

1993/94

1994/95

1995/96

1996/97

1997/98

1998/99

1999/00

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

Heinrich Haas

Konrad Esser

Heinrich Höfer

Johann Maus

Johann Klemmer

Friedrich Düpen

Peter-Josef Breuer

Krieg

Krieg

Johann Roggendorf

Matthias Roggendorf

Bertram Breuer

Everhard Langenhöfer

Josef Schieser

Konrad Esser

Werner Wenz

Matthias Roggendorf

Peter Hemmersbach

Heinrich Inden

Theodor Estrich

Johann Efferen

Josef Schieser

Christian Fahnenstich

Josef Breuer

Johann Roggendorf

Heinrich I Schumacher

Joh. Jos. Weyerstrahs

Peter Hemmersbach

Anton Schilling

Matthias Roggendorf

Heinrich I Schumacher

Johann Roggendorf

Josef Küpper

Matthias Roggendorf

Wilhelm Inden

Johann Efferen

Wilhelm Brüggen

Hubert Inden

Christian Fahnenstich

Peter Hemmersbach

Heinrich I Schumacher

Wilhelm Brüggen

Johann Hemmersbach

Matthias Schilling

Wilhelm Hülzer

Thomas Hülzer

Johann Roggendorf

Johann Hemmersbach

Heinrich Inden

Heinrich I Schumacher

Wilhelm Brüggen

Krieg

Krieg

Krieg

Krieg

Krieg

Krieg

Johann Roggendorf

Ferdinand Schumacher

Wilhelm Hülzer

Gerhard Becker

Josef Klütsch

Johann Efferen

Matthias Schilling

Peter Hammbach

Fritz Schumacher

Peter Hemmersbach

Josef von Almen

Anton Schilling

Peter I. Breuer

Hermann Ansberg

Johann Klütsch

Jakob Schmitz

Anton Schmitz

Peter II Breuer

Wilhelm Trippen

Peter Hemmersbach

Johann Hemmersbach

Wilhelm Hütten

Heinrich Pesch

Krieg

Krieg

Krieg

von der Besatzung verboten

Anton Reuschenbach

Engelbert Hülzer

Theo Weiss

Heinrich Schmitz

Konrad Wagner

Heinrich Maas

Heinrich Schumacher

Johann Böhmer

Franz Eschenauer

Josef Schuth

Theo Heller (Bez. König)

Hans Krisinger

Robert Heitmann

Willi Köhl

Johann Brüggen

Jakob Wirtz

Heinz Krämer

Christian Hütten (Bez. König)

Bernhard Hemmersbach

Willi Schmitz

Peter Schumacher

Hermann-Josef Klütsch

Jakob Wirtz

Peter Willi Hütten

Rudi Fischer

Theo Weiss

Alfred Scheer (Bez. König)

Klaus Sieben

Peter Schmitz

Karl Heinz Meyer

Willi Mähler

Josef Hansen

Alfred Scheer

Herbert Causemann

Burckhard Templin

Jakob Wirtz(Kaiser)

Reiner Schmitz

Manfred Mähler

Detlef Leyerer

Jörg Schara

Dietmar Lenz

Jose Everaert

Dino Mavromatis

Werner Wenngatz

Manfred Mähler

Jimmy Denton

Hans-Josef Loyen

Dietmar Lenz

Werner Wenngatz

Jimmy Denton

Armin Templin

Hubert Nowakowski

Harald Horst

Jimmy Denton (Kaiser)

Dietmar Lenz (Kaiser)

Udo Bacher

Herbert Causemann

Jürgen Brauer

Dietmar Lenz

Udo Bacher

Hans-Josef Kuck

Carsten Knevel

Detlef Rothe

Herbert Causemann

Hans-Josef Kuck (Stadtkönig)

Harald Horst

Dietmar Lenz (Imperator)

Detlef Rothe

Hans-Josef Kuck (Kaiser)

Udo Bacher (Kaiser & Stadtkönig)

Herbert Causemann

Arthur Kedziora                 Ehrenmitglieder


Ehrenpräses:    Pfarrer Giesen 

Engelbert Hülzer

Heinrich Wilbertz

Josef Pick

Willi Schmitz

Hans Krisinger

Christian Schumacher (50 Jahre inaktives Mitglied)

Ehrenbrudermeister: Herbert Causemann


                    Verstorbene


Peter Breuer

Franz Eschenauer

Rudi Fischer

Peter Hambach

Theo Heller

Peter Hemmersbach

Johann Hemmersbach

Gerhard Hemmersbach

Bernhard Hemmersbach

Robert Heidmann

Wilhelm Hülzer

Willi Hütten

Matthias Kautz

Johann Klütsch

Nikolaus Krämer

Leo Krisinger

Willi Köhl

Heinrich Küpper

Heinz Maas

Paul Nipp

Heinrich Schmitz

Fritz Schumacher

Peter Schumacher

Josef Schuth

Willi Trippen

Konrad Wagner

Philipp Weber

Jakob Wirtz

Manfred Mähler

Burckhard Templin

Hans Krisinger

Brigitte Brauer

Josef Hansen

Jimmy Denton

Werner Wenngatz

Peter Ruland

 

 

... unseren Toten in treuer Dankbarkeit